نرم افزار پشتیبانی

مشـترکین همواره به عـنوان سـرمایه صبانت محسـوب می شوند. به طوری که مشـتری مـداری محور کلیه فعالیت هـای این شـرکت و یکی از بنیادی ترین اصـول حاکم بر فعالیت هـای این مجموعـه می باشـد. از این رو واحد پشـتیبانی صبانت در راسـتای توسعه این اصل مهم و در تعـاملی بیشتر با کاربران خود اقدام به طراحی و سـاخت نرم افزار همراه پشتیبان نموده است. هدف از طراحی این نرم افزار افزایش سـطح دانش و اطلاعات کاربر در حوزه اینترنت، و همچنین حل مشکل توسط خود کاربران می باشد تا ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه، نیاز به تماس با واحد پشتیبانی را کاهش یابد.
برای دانلود نرم افزار پشتیبانی صبانت کلیک کنید.

اینترنت پرسرعت صبانت در اینستاگرام اینترنت پرسرعت صبانت در تلگرام اینترنت پرسرعت صبانت در پیام رسان سروش